Biuro Podróży Dro-Tour

Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez Biuro Podróży Dro-Tour
                                                    OGÓLNE  WARUNKI  UCZESTNICTWA  W  IMPREZACH

  1.  Umowa  pomiędzy Klientem a  Biurem  Podróży  DRO-TOUR  zostaje zawarta w momencie podpisania  zgłoszenia uczestnictwa  w imprezie lub wpłynięcia  zamówienia  oraz otrzymania  przez  DRO-TOUR uzgodnionej zaliczki, od 10% do 30% w terminie do 180 dni przed rozpoczęciem imprezy, 45 %  ceny wycieczki uczestnik wpłaca  na  60  dni przed  rozpoczęciem imprezy. Pozostałą należność należy uiścić  na 30 dni przed dniem wyjazdu.  Nie  dokonanie wpłaty  w   określonym  terminie  stanowi   podstawę   do rozwiązania  umowy z winy  Klienta wraz ze wszystkimi konsekwencjami finansowymi.

2. B. P. DRO-TOUR  przyjmując zgłoszenie określa rodzaj dokumentów  niezbędnych do  wyjazdu i   termin  przekazania ich do Biura. Brak   takich dokumentów  lub  ich  nieterminowe  złożenie jest równoznaczne  z  rezygnacją  z  uczestnictwa w imprezie z winy  Klienta.  Wszelkie   zmiany  w dokumentach w trakcie trwania umowy  muszą być natychmiast  zgłaszane   przez Klienta.

3. B. P. DRO-TOUR  jest   zobowiązane  do powiadamiania  Klientów  o  ewentualnych  zmianach istotnych warunków umowy  przed rozpoczęciem  imprezy.   Klient  jest   zobowiązany w ciągu  48  godzin  zadeklarować   akceptację    nowych   warunków  i   dokonać ewentualnej  dopłaty  lub złożyć  pisemną  rezygnację z udziału   w  imprezie co powoduje zwrot  wpłaconej   kwoty.                          

4.  Ceny imprez organizowanych przez  B. P. DRO-TOUR są cenami stałymi. Zastrzegamy sobie jednak prawo do zmiany ceny w wyjątkowych  przypadkach, a mianowicie w związku ze wzrostem: kosztów transportu,  ceł, podatków granicznych,  kursu walut.

5.  W  wyjątkowych   wypadkach   zastrzegamy   sobie   prawo   do zmiany programu lub świadczeń  na równorzędne. Realizacja świadczeń  zastępczych nie stanowi wady usługi,  nie jest  też podstawą do roszczeń  wobec  Biura.  Na  20 dni przed datą   wyjazdu na imprezę cena  nie może być podwyższona.

6.  B. P. DRO-TOUR  ma prawo odwołać  imprezę turystyczną  w każdym  czasie z przyczyn nie zależnych od Biura i na wskutek działania  siły  wyższej , a  także  na  72 godziny  przed imprezą  w przypadku  braku wymaganego minimum  uczestników, które wynosi 80%  miejsc w  przypadku  imprez  organizowanych  przez B. P.   DRO-TOUR.  W  tych  przypadkach   Biuro  zobowiązuje się  do  przedstawienia   Klientowi   oferty  zastępczej  lub zwrotu  wpłaconych  należności bez odsetek.

7. Rezygnacja lub zmiana terminu imprezy turystycznej przez uczestnika wymaga pisemnego oświadczenia. Koszty rezygnacji z imprezy,które  uczestnik jest  zobowiązany ponieść to suma równa rzeczywistym kosztom poniesionym przez B. P.  DRO-TOUR w związku z  przygotowaniem imprezy, nie więcej jednak niż:  90% ceny.   

8. W  przypadku  nie wywiązania  się  B. P. DRO-TOUR  z określonego  umową  zakresu świadczeń  Klientowi przysługuje rekompensata  za   świadczenia niezrealizowane lub zrealizowane w niepełnym zakresie. 

9. Jeżeli   Klient  odstępując  od   umowy  wskaże  osobę  spełniającą  wszelkie warunki udziału w imprezie turystycznej,  której przekaże uprawnienia  i   która  przejmie  obowiązki  wynikające  z  tej umowy,   Biuro  potrąci  od  Klienta jedynie   opłatę manipulującą  30 zł.

10.   Uczestnik obowiązany  jest do posiadania  dokumentów upoważniających  do przekraczania granicy Rzeczpospolitej Polskiej i innych    państw  (paszport powinien posiadać ważność co najmniej  6  miesięcy od  planowanego powrotu). Uczestnik oświadcza, że jego  stan  zdrowia  pozwala  na  uczestnictwo  w imprezie    oraz nie   cierpi  na  ukryte  schorzenia  mogące  mieć   wpływ  na ciągłość  podróży.

11.  Przy  wyjeździe transportem   organizowanym  przez  Biuro, Uczestnik  jest zobowiązany okazać pilotowi  dowód  wpłaty, a  także ma  możliwość zabrania 1 sztuki bagażu o wadze do 20 kg i małego bagażu  podręcznego.  Miejsca  w autokarze  uczestnikom  przydziela  pilot według listy przygotowanej przez organizatora  ( decyduje  kolejność  zgłoszeń  na   imprezę ). W czasie przejazdów autokarem przerwy w trakcie jazdy są organizowane  co 2,5 -3,0 godziny.

12.  Uczestnik   wycieczki  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za   szkody  wyrządzone   ze   swojej   winy    podczas  trwania imprezy,  i   zobowiązany jest  do ich pokrycia  w ciągu 30 dni po jej zakończeniu. Za szkody wyrządzone  przez dzieci odpowiadają  opiekunowie. B. P. DRO-TOUR  może wprowadzić  kaucje gwarancyjne  zwracane przy wyjeździe. Uczestnik imprezy jest zobowiązany  dostosować się   do zasad  związanych  z realizacją  imprezy ustalonych  przez  B. P.  DRO-TOUR   lub   jego przedstawiciela. Poważne i powtarzające  się   łamanie  tych  zasad   uniemożliwiające prawidłową i zgodną z programem  realizację  imprezy, a w tym zobowiązania umowne B. P.  DRO- TOUR w stosunku   do  innych  uczestników,  może spowodować  wykluczenie danej osoby z imprezy bez możliwości  dochodzenia  roszczeń w stosunku do  organizatora imprezy.  Wszelkie  koszty dalszego  pobytu za granicą i powrotu do kraju w takim  przypadku   ponosi Klient.

 13.  Uczestnik  imprezy  krajowej  ubezpieczony  jest  od   NNW do kwoty 5000 PLN  natomiast przy imprezach zagranicznych  uczestnik  ubezpieczony  jest  od  NNW  do kwoty  15 000 PLN i  KL   do    kwoty 10 000 €  oraz   bagażu  podróżnego  do 1000 zł w Towarzystwie   Ubezpieczeniowym SIGNAL IDUNA Polska, z którym została zawarta Umowa Generalna Nr M208992 z dnia 16.01.2018r. Biuro zobowiązuje się do przekazania OWU Signal Iduna Polska. Dodatkowo  uczestnik może w naszym biurze zawrzeć umowę ubezpieczenia    od   kosztów     rezygnacji z imprezy turystycznej.

14.  B. P. DRO-TOUR odpowiada   za  realizację ilości i  jakości świadczeń oraz za działania i zaniechania osób trzecich,  z  których  pomocą  te świadczenia realizuje  (z wyjątkiem przyczyn od niego lub jego kontrahentów niezależnych).

15.  B. P.  DRO - TOUR   nie  odpowiada   za  niedociągnięcia    i    przeszkody   w   realizacji    imprezy   wynikłe  wskutek   zmian   sytuacji   politycznej,   warunków   atmosferycznych,  działania  siły  wyższej   lub  innych,  których  nie można  było  przewidzieć  w momencie zawierania umowy, a także zawinionych przez uczestników.

16. B. P.  DRO-TOUR  dokonuje zwrotu wartości świadczeń  nie wykorzystanych w pełni z winy uczestnika pomniejszone o koszty faktycznie poniesione przez  „Dro-Tour”  Organizator nie odpowiada za rzeczy i dokumenty  zaginione     podczas  imprezy  oraz  konsekwencje  wynikłe z tego   zaginięcia.  Rzeczy wartościowe należy przekazywać  do depozytu. 

17.   Wszelkie  reklamacje  winny  być  przekazywane   pisemnie   niezwłocznie  po  ich  powstaniu   na  ręce  pilota   lub  rezydenta  w celu   natychmiastowego   podjęcia  środków   zaradczych,  za  pokwitowaniem odbioru na kopii.  Reklamację składa Uczestnik we własnym imieniu bez prawa reprezentowania osób trzecich.

18.   Biuro  przyjmuje  reklamacje   w   terminie   do   15   dni  od   zakończenia  imprezy  i ma obowiązek ich  rozpatrzenia w ciągu  30 dni.

19.   W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dn. 27 listopada 2017 r.  o Impreach Turystycznych  i powiązanych usługach turystycznych Dz.U. z 2017r. poz. 2361 (z póź. zm.) oraz  Kodeks  Cywilny.

Dane Biura:  Biuro Podróży DRO-TOUR Bogusława Pilczuk, 66-400 Gorzów Wlkp.   ul.  Sikorskiego 118 lok. 2            

                            Tel. 95 722-00-20 ; +48 668-071-584    NIP 599-159-66-85.  

Wpis do Rejestru OrganizatorówTurtstyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Lubuskiego   Nr 1/2015. 

     Nr konta: 65 1090 1623 0000 0001 2954 4178 Santander Bank O/Gorzów Wlkp.